تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - تأثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

روشهای بیوفیزیكی قادر به افزایش رشد گیاهان با سطح بالایانرژی هستند. این روشها مقدار انرژی را، مستقل از منشاء آنها
افزایش داده و پتانسیل الكتریكی غشاء سلول را افزایش می دهند .
روشهای فیزیكی جهت تحریك، سمت و سوی فرآیندهای
فیزیولوژیكی كه توسط سیستمهای ژنتیكی گیاه كنترل می شوند را
تغییر نمیدهند، به عبارت دیگر آنها بدون دستكاری ژنتیكی رشد و فرایند های متابولیکی را تحریک میکند. تحریك گیاهان با استفاده از میدان های مغناطیسی به عنوان
راهی جهت افزایش كمیت و كیفیت عملكرد مورد توجه قرار گرفته
است. بنابراین، جایگزینی كودها و مكملهای شیمیایی با تیمارهای
فیزیكی، میزان سموم را در مواد خام گیاهی كاهش داده و باعث
Aladjadjiyan, افزایش سلامت غذا و محیط می گردد ( ; 2007
گزارش شده است كه .(Dhawi et al., 2009 ؛ Vasilevski, 2003
میدانهای مغناطیسی هم فعالیت یونها و هم قطبی شدن ملكول -
Dhawi ) های دوقطبی را در سلولهای زنده تحت تأثیر قرار میدهد
سلولهای گیاه دارای بار منفی .(et al., 2009; Kordas, 2002
هستند كه میتوانند یونهای دارای بار مثبت را جذب نمایند. مطالعات سیتوشیمیایی نشان داده است كه سلولهای ریشه در معرض م یدان
ضعیف مغناطیسی نسبت به سلولهای شاهد، حالت اشباع از كلسیم را
در تمام اندامك های خود و سیتوپلاسم نشان می دهند . میدان
مغناطیسی میتواند باعث افزایش رهاسازی رادیكالهای آزاد و ایجاد
تنش در گیاه شود، در حالیكه یونهای كلسیم در برخی فرآیندهای
رشد گیاه كمك میكنند و به تنش واكنش نشان میدهند، بنابراین،
این موضوع توضیحی برای افزایش كلسیم در گیاه در شرایط میدان
.(Dhawi et al., مغناطیسی است ( 2009
اثرات مثبت میدان مغناطیسی در بیوسنتز پروتئینها، تكثیر سلول،
فعالیتهای بیوشیمیایی، میزان تنفس، فعالیت آنزیمها، میز ان اسید
Cakmak et al., ) نوكلئیك و دوره رشد و نمو نشان داده شده است
2009 ). گزارش شده است كه اثرات مثبت تیمار میدان مغناطیسی
ممكن است به خواص پارامغناطیسی اتمها در سلول های گیاهی و
Aladjadjiyan, ) رنگدانهها نظیر كلروپلاست ها در ارتباط باشد
بیان كردند (Racuciu et al., 2010 ). راكوسیو و همكاران ( 2008
كه قرارگرفتن بذر ذرت در معرض میدان مغناطیسی كم ( 50 میلی -
تسلا) اثر تحریككنندگی بر مراحل اولیه رشد، وزن تر، رنگدانههایی
نظیر كلروفیل، میزان اسید نوكلئیك و افزایش طول گیاهچه داشت،
اما میدان مغناطیسی قوی تر (بین 100 تا 250 میلی تسلا ) اثر
بازدارندگی روی صفات ذكر شده داشت

تغییرات در فعالیت آنزیمهای آمیلاز و نیترات ردوكتاز در بذور در
حال جوانهزنی در مجاورت تیمار الكترومغناطیسی گزارش شده است
Mahdavi et al., ) مهدوی و همكاران .(Yinan et al., 2005)
2008 ) نشان دادند كه میدان مغناطیسی 88 و 128 میكروتسلا به
مدت 12 و 24 ساعت روی وزن خشك ریشه چة علف هرز سوروف
اثر گذاشت و آن را نسبت به شاهد (Echinochloa crusgalli L.)
افزایش داد. درصد جوانهزنی، طول ساقهچه و وزن خشك ساقه چه و
گیاهچه و همچنین شاخص بنیة گیاهچه در بین تیمارهای اعمال شده
معنی دار بود . در (Cuscuta monogyna L.) روی علف هرز سس
با افزایش شدت میدان مغناطیسی (Medicago sp.) یونجة یكساله
درصد و سرعت جوانهزنی و طول ساقهچه افزایش یافت، به طوریكه
بیشترین درصد و سرعت جوانهزنی در شدت 128 میكروتسلا بمدت
10 دقیقه بود.
افزایش سرعت جذب (Garcia & Arza, گارسیا و آرزا ( 2001
در معرض (Lactuca sativa L.) آب و جوانهزنی را در بذور كاهو
1 میلیتسلا مشاهده نمودند. آنها بیان كردند كه - میدان مغناطیسی 10
ممكن است تغییرات در سطوح داخل سلول، تراكم یون كلسیم و
یونهای دیگر نظیر پتاسیم، سرتاسر غشاء سلولی باعث تغییر در فشار
اسمزی و قدرت بافتهای سلول برای جذب شوند. ساخنینی
افزایش جوانهزنی و طول ریشهچه بذور تیمارشده (Sakhnini, 2007)
لوبیا با میدان مغناطیسی را در غلظت های مختلف كلرید كلسیم تا 10 میلی مولار) مشاهده كرد . وی اظهار داشت كه / (غلظت 1
كاربرد میدان مغناطیس ممكن است بر جریان كلسیم تأثیر گذارد . از
طرف دیگر عنوان شده است كه یون كلسیم از پیامدهای ثانویه
سیتوكنینها است. بنابراین، افزایش سنتز سیتوكنین ممكن است
توسط میدان مغناطیسی ایجاد گردد. همچنین میدان مغناطیسی باعث
انگیزش متابولیسم سلول و میتو ز در سلول های مریستمی گیاه
Moon & Sook, ) مون و سوك .(Celik et al., می گردد ( 2008
Licopersicon ) 2000 ) افزایش درصد جوانهزنی بذور گوجهفرنگی
را در اثر پیش تیمار كوتاه مدت بذور با میدان (esculentum L.
الكتریكی و مغناطیسی مستقیم مشاهده كردند . میگ یانگ و
گزارش كردند كه قدرت های (Meiqiang et al., همكاران ( 2005
مختلف تیمار مغناطیس، درصد سبز شدن بذور گوجه فرنگی را بین
8-28 درصد افزایش داد كه ممكن است به علت اثرات بازدارندگی از
Cakmak et ) خسارت آفات و بیماریها باشد. كاك ماك و همكاران
Triticum ) نیز سرعت رشد و جوانهزنی بالاتر بذر گندم (al., 2009
را با تیمار میدان (Phaseolus vulgaris L.) و لوبیا (aestivum L.
مغناطیسی دایم هفت میلی تسلا نشان دادند. هدف از آزمایش حاضر
بررسی امكان بهبود صفات جوانهزنی و بنیه بذر گندم با استفاده از
شدت و مدت زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بود.

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :