تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب بیماریهای گیاهی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

بیماری باکتری گیاهان اپارتمانی


پوسیدگی نرم یا لهیدگی:

این باکتری باعث لهیدگی قسمتهای گوشتی میشود .مثلا پوسیدگی غده سیکلامن،لهیدگی برگ ساقه دمبرگ دیفن باخیا،لهیدگی گل اذین سنبل

برای مبارزه علاوه بر رعایت اصول بهداشتی نباید گیاه را زخم کنیم چون باکتری مولد بیماری از راه زخم واردگیاه میشود.تنظیم حرارت و رطوبت گلخانه نیز باعث کنترل بیماری میشود.از ابپاشی بر روی بوته ها که محل استفاده - مناسبی برای فعالیت باکتری است خودداری کنید.در هنگام شیوع بیماری از محلول بردو ۱-۵/درصدکرد و دوباره بافاصله ١۵ روز گیاه را سمپاشی کرد.

نكروز جوانه ها و گلهای گلابی

نكروز جوانه ها و گلهای گلابی

عامل بیماری:Pseudomonas syringae Pv.syringae

علایم بیماری:

جوانه ها: بصورت نكروتیك ظاهر شده ورشد نمی كنند.

گلها:گل منفرد یا چترگل میتواند مورد حمله قرار گیرد.آلودگی در آغاز بصورت لكه های نقطه ایی در كاسه گل ظاهر شده كه بتدریج گسترش یافته و موجب نكروز نهنج می گردد.بیماری می تواند موجب ریزش گلها گردد.آلودگی می تواند از گلها به دم گل سرایت نموده و موجب نكروز آنها شود.

برگها:دو نوع علایم ظاهر می شوند:الف)لكه های نكروتیك ما بین رگبرگها.ب)نكروز حاشیه برگ، كه گاهی اوقات وسعت می یابد.

میوه های كوچك:بصورت ضایعات نكروتیك سیاه رنگ به وسعت2-3 میلی متر كه بتدریج شكافته می شوند.

شاخه ها:بصورت نكروز بافتهای آوندی می باشد.

كولتیوارهای بسیار حساس عبارتند از:

Butirra Hardy,Passacrassana,Abate,Conference,Kaiser

سیكل بیماری:پاتوژن در بافتهای آوندی شاخه های بیمار، در جوانه ها و دركانكرها پایدار است.در فصل بهار،آلودگی بویژه از جوانها،به گلها و برگها انتقال یافته و بصورت اپی فیت جوانه و برگهای در حال تشكیل را اشغال نموده و بدین ترتیب در طول سیكل رویشی، روی میزبان مستقر می گردد.پاتوژن از طریق بافتهای ترشح كننده شهد به داخل ساختمان گل و از طریق تریكم ها به داخل برگها رخنه می كند.در اتاقكهای زیر روزنه برگها فعالانه تكثیر گردیده و سپس از روزنه ها به محیط بیرون راه می یابد.آلودگیهای ثاتویه از طریق زخم ناشی از ریزش برگها در فصل پاییز و بویژه در شرایط بارندگی همراه با باد كه موجب ریزش برگها می شوند بوقوع می پیوندد.شایان ذكر است كه این پاتوژن می تواند بصورت اپی فیت نیز روی بسیاری از گیاهان خودرو زندگی كند(پایداری كند).هرس نیز موجب انتقال بیماری از یك درخت به درخت دیگری می باشد.پاتوژن در شرایط دمایی كمی پایین تر از صفر درجه بصورت مركز تشكیل هسته های یخ عمل نموده و موجب صدمات قابل توجهی بیش از صدمات وارده در شرایط دمایی بالای صفر، بویژه در شاخه ها می گردد.

دیگر بیماریهای باكتریایی:سوختگی برگها ناشی از Xylella fastidiosa

پیشگیری:

1.        از بین بردن شاخه های آلوده

2.        ضد عفونی قیچی هرس

3.        هرس درختان در اواخر فصل زمستان

كنترل:

در آغاز ریزش برگها:هیدروكسید مس24 درصد، سولفات مس 20 درصد، اكسی كلرومس وكلسیم16 درصد

در طول رشد جوانه ها:اكسی كلرومس و كلسیم 16 درصد

بعد از گلدهی:اكسی كلرو مس و كلسیم16 درصد

تاول باكتریایی سیبBacterial blister spot of apple

تاول باكتریایی سیبBacterial blister spot of apple

عامل بیماری:Pseudomonas syringea Pv.papulans

میوه:در سطح عدسكها بصورت لكه های كوچك، مدور، بقطر1-3 میلی متر، سیاه رنگ و كمی برجسته ظاهر گردیده و گاهی از هاله قرمز رنگی احاطه شده اند.لكه ها تا عمق 1-2 میلی متری در میوه نفوذ می كنند.جوانه، گل، شاخه و تنه بندرت آلوده می گردند.

سیكل بیماری

اگرچه فقط میوه ها آلوده می شوند شبیه P.s.Pv.syringae در گلابی است.آلودگی میوه خا اغلب توسط سلولهای باكتریایی كه در جوانها زمستان گذرانی بوقوع می پیوندد.میوه های آلوده كه در فصل زمستان روی زمین می ریزند از منابع مهم پاتوژن بشمار می آیند.بالاترین حساسیت میوه ها به آلودگی حدود 2-3 هفته پس از ریزش گلبرگها می باشد.

پیشگیری:از بین بردن میوه های آلوده

تشخیص افتراقی

نكروز عدسكی ناشی از Spilocaea pomi ، نكروز عدسكی ناشی از دهیدراتاسیون

تشخیص

سوبسترای جداسازی:محیطKB (كلنی های فلورسنت پس از 2روز انكوباسیون در دمای 25 درجه سانتی گراد ظاهر می گردند).

كنترل

شبیه P.s.Pv.syringae در گلابی.یك سم پاشی، 2-3 هفته پس از ریزش گلبرگها با اكسی كلرور مس و كلسیم 16درصد ضروری است.

سایر بیماری ها

تومور ریشه ناشی از A.tumefaciens، لكه برگی نكروتیك ناشی از P.s.Pv.syringae، آتشك درختان میوه دانه دار توسط E.amylovora

تاول باكتریایی سیبBacterial blister spot of apple

عامل بیماری:Pseudomonas syringea Pv.papulans

میوه:در سطح عدسكها بصورت لكه های كوچك، مدور، بقطر1-3 میلی متر، سیاه رنگ و كمی برجسته ظاهر گردیده و گاهی از هاله قرمز رنگی احاطه شده اند.لكه ها تا عمق 1-2 میلی متری در میوه نفوذ می كنند.جوانه، گل، شاخه و تنه بندرت آلوده می گردند.

سیكل بیماری

اگرچه فقط میوه ها آلوده می شوند شبیه P.s.Pv.syringae در گلابی است.آلودگی میوه خا اغلب توسط سلولهای باكتریایی كه در جوانها زمستان گذرانی بوقوع می پیوندد.میوه های آلوده كه در فصل زمستان روی زمین می ریزند از منابع مهم پاتوژن بشمار می آیند.بالاترین حساسیت میوه ها به آلودگی حدود 2-3 هفته پس از ریزش گلبرگها می باشد.

پیشگیری:از بین بردن میوه های آلوده

تشخیص افتراقی

نكروز عدسكی ناشی از Spilocaea pomi ، نكروز عدسكی ناشی از دهیدراتاسیون

تشخیص

سوبسترای جداسازی:محیطKB (كلنی های فلورسنت پس از 2روز انكوباسیون در دمای 25 درجه سانتی گراد ظاهر می گردند).

كنترل

شبیه P.s.Pv.syringae در گلابی.یك سم پاشی، 2-3 هفته پس از ریزش گلبرگها با اكسی كلرور مس و كلسیم 16درصد ضروری است.

سایر بیماری ها

تومور ریشه ناشی از A.tumefaciens، لكه برگی نكروتیك ناشی از P.s.Pv.syringae، آتشك درختان میوه دانه دار توسط E.amylovora

پنجشنبه 29 بهمن 1388

لكه برگی باكتریایی زرد آلو

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: بیماریهای گیاهی، 

لكه برگی باكتریایی زرد آلو

 لكه برگی باكتریایی زرد آلو Bacterial leaf spot of Apricot

عامل بیماری:Xanthomonas campestris Pv.pruni

باكتری اختصاصی درختان میوه هسته دار، بیش از همه جا در آفریقای جنوبی وایلات متحده آمریكا انتشار دارد

علایم بیماری:

برگها:لكه ها در آغاز بصورت هیدروپیك قرمز رنگ ونامنظم بوده وسپس نكروزه شده و از برگ جدا می گردند.برگها حالت غربالی بخود می گیرد.

میوه :علایم بیماری در آغاز بصورت لكه های مدور برنگ سبز روشن ظاهر می شوند.سپس قرمز رنگ وكمی متورم می گردند.قطر لكه های مذكور 1-4 میلی متر است كه متعاقبا سیاه رنگ شده و می توانند توسط صمغ پوشیده گردند.گاهی لكه ها بهم ملحق شده وموجب بدشكلی میوه می گردند.

شاخه:بصورت شانكر برنگ قرمز تیره ظاهر گشته و بندرت سبب مرگ شاخه می گردد.

سیكل بیماری:

در مورد پاتوژن مذكور روی زردآلو هنوز بطور دقیق مطالعه نگردیده است اما شباهت زیادی به همین پاتوژن در درخت هلو دارد.

پیشگری

جهت ازدیاد از درخت سالم وابزار ضد عفونی شده استفاده شود.از بین بردن شاخه، برگ و میوه آلوده، كودهی متعادل،بهره گیری از آبیاری قطره ای وضد عفونی قیچی هرس پیشنهاد می گردد.

كنترل:

پس از بارش باران در فصل پاییز،در ابتدای ریزش برگها و در مرحله رشد جوانه با اكسیدول مس 60 درصد اقدام به سم پاشی گردد.محل شانكر و20 سانتی متر اطراف شانكر را جدا كرده و ضد عفونی نمایید.

دوشنبه 13 مهر 1388

بیماریهای مهم سیب و گلابی

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: بیماریهای گیاهی، 

زوال گلابی pear decline

عامل آن فیتوپلاسما است وناقل آن پسیل گلابی می باشد. علائم به دو صورت است :

زوال تدریجی،زوال سریع

کنترل:

برای معالجه درختان از تتراسایکلین به میزان100گرم در لیتر استفاده کرده اند وبه درخت4تا8 لیترازآن راتزریق کرده اند و علائم محو شده است. زمان تزریق بعداز برداشت میوه می باشد

ادامه مطلب

دوشنبه 13 مهر 1388

بیماریهای مرکبات 1

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: بیماریهای گیاهی، 

سبزردی ابلق مرکبات Citrus variegated chlorosis

بیماری ناشی از باکتری سخت کشت Xylella fastidiosa در مرکبات که نشانه‌های آن بطورعمده شبیه کمبود روی است. سبزردی (chlorosis) بیشتر دربرگهای مسن دیده می‌شود. در محل لکه‌ها ممکن است آسیبهای صمغ آلود درسطح زیرین برگ به وجود آید. از بیماریهای جدید و مهم مرکبات در امریکای جنوبی بشمار می‌آید.


ادامه مطلب

دوشنبه 13 مهر 1388

بیماریهای مرکبات 2

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: بیماریهای گیاهی، 

لکه سبز مرکبات Citrus greening

بیماری ناشی از باکتریهای سخت کشت Liberobacter asiaticum (عامل لکه سبز آسیایی) و L.africanum (عامل لکه سبز آفریقایی) در مرکبات که نشانه‌های آن موزائیک در برگها، زردی شاخه‌ها، باقی ماندن لکه‌های سبز روی میوه و زوال درختان است. باکتریهای مزبور در بافت آبکشی درختان آلوده استقرار دارند و هر یک با گونه‌ای پسیل انتقال می‌یابند. یکی از پرخسارت ترین بیماریهای مرکبات درجنوب شرقی آسیا، شبه قاره هند، آفریقای جنوبی و شبه جزیره عربستان است.


 


ادامه مطلب

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :