تبلیغات
کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی) - مطالب بیماریهای گیاهی

کشاورز ایرانی (مرکز ارائه خدمات جامع آموزش کشاورزی)

هدف ما بالابردن دانش و مهارت است www.iranfarmer.ir

این بیماری به اسامی مختلفی از جمله ؛ بلایت فوزاریومی سنبله، بلایت سنبله، سفید شدن سنبله، اسکب گندم (Wheat Scab) ، کپک صورتی یا اسکب صورتی، بیماری Tombstone و بیماری Fusarium glume spot شناخته شده و نامگذاری گردیده است.
 
نشانه‌های بیماری

نخستین نشانه آلودگی سنبله‌ها، ایجاد یک لکه کوچک آبسوخته و کم و بیش قهوه‌ای رنگ، در قاعده یا وسط گلوم یا روی محور سنبله است. سپس این آبسوختگی و بیرنگ شدن از نقطه آلودگی در تمام جهات گسترش می‌یابد. آلودگی ممکن است فقط سنبلچه‌های منفرد یا کل سنبله را در برگیرد. در امتداد لبه گلومها و یا در قاعده سنبلچه‌ها رشد میسلیومی صورتی تا قرمز رنگ به حالت کرکی بوضوح دیده می‌شود. دانه‌های گندم سنبلچه‌های آلوده اغلب چروکیده، تیره رنگ ، پوک و لاغر می‌باشند. سنبلچه‌های آلوده قبل از بلوغ سفید رنگ می‌شوند. در صورتی که هوای گرم و مرطوب ادامه یابد، سنبلچه‌های روی سنبله‌هایی که زود آلوده شده‌اند هنگام برداشت محصول با ظهور پریتسیوم‌های آبی - سیاه، خالدار می‌شوند( شکل 4).

عامل بیماری و ویژگیهای فیزیولوژیکی آن

ادامه مطلب

یکشنبه 12 مهر 1388

آفت کرم سیر:

نویسنده: مهندس علیرضا شعاعی   طبقه بندی: بیماریهای گیاهی، 

آفات گیاهان خانواده   ALLIACEAE  (سیر – موسیر – پیاز – پیازچه – تره فرنگی – تره ایرانی)

کرم سیر:

Dyspessa palidata

 Dyspessa ulula

 Cossidae

 Lepidoptera

ادامه مطلب

به این بیماری، سوختگی خالدار برگ گندم نیز گفته می‌شود و نخستین بار در کشور در سال 1320 توسط پتراک و سپس در سال 1326 توسط اسفندیاری گزارش شده است. هم اکنون نیز در برخی استانهای کشور از جمله ؛ گلستان، مازندران، خوزستان، فارس و ایلام مشاهده شده و خسارت می‌زند.

نشانه‌های بیماری

 ابتدا به صورت لکه‌های کوچک نامنظم به رنگ قهوه‌ای مایل به قرمز ظاهر می‌شود. لکه‌ها بوسیله رگبرگها محدود شده و بصورت طولی توسعه می‌یابند. به تدریج که لکه‌ها پیشرفت می‌کنند، از مرکز تغییر رنگ داده و خاکستری می‌شوند و به مرور تمام سطح برگ را فرا می‌گیرند و در نهایت خالهای سیاه ریز (پیکنیدیومها ) در روی لکه‌ها ظاهر می‌شوند. در اغلب موارد زردی و خشکیدگی برگ نیز اتفاق می‌افتد.

عامل بیماری

 در مرحله غیر جنسی قارچ Septoria tritici Rob.in Desm. (ایجاد پیکنیدیوم و پیکنیدیوسیپور می‌کند ) و در مرحله جنسی قارچ . Mycosphaerella graminicola (Fuckel ) Schroeter‌ ( ایجاد پرتیسیوم‌ها، آسک و آسکوسپور می‌کند ) می‌باشد.

ادامه مطلب

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش آبیاری بر جمعیت و خسارت آفات سیب زمینی در منطقه فریدن اصفهان، سه دور آبیاری 6، 9 و 12 روز در طرح بلوك كامل تصادفی با سه تكرار مورد بررسی قرار گرفت. در نمونه برداری های هفتگی جمعیت آفات سیب زمینی شامل زنجرك ها، تریپس، كرم مفتولی، بید، آگروتیس و شته ها مورد بررسی قرار گرفت. جمعیت حشرات با توجه به زمان نمونه برداری نسبت به تیمار تنش واکنش متفاوتی داشتند. به طوری كه در چند هفته‌ اول و آخر در تیمار بدون تنش آبی جمعیت بیشتر و در تیمار تنش آبی جمعیت كمتری از حشرات مشاهده شد. در هفته‌های میانی، با افزایش تنش آبی جمعیت حشرات رو به افزایش بود. در بین آفات مورد مطالعه در شرایط بدون تنش در هفته های اول تا سوم شرایط بدون تنش تراكم بیشتری از زنجرك وجود داشت ولی در هفته های بعدی در شرایط بدون تنش تراكم زنجرك كاهش یافت. در مورد شته ها هم تنها در دو هفته میانی رشد سیب زمینی افزایش تراكم آفت در شرایط تنش مشاهده گردید. احتمالا" این موضوع به شرایط و مرحله رشدی سیب ‌زمینی مربوط می باشد. بین سطح تنش وخسارت آگروتیس ارتباطی مشاهده نگردید. كرم مفتولی در شرایط تنش و بید سیب زمینی در شرایط بدون تنش بیشترین تراكم را داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده به نظر می‌سد که ترکیب تنش آبی و جمعیت حشرات می تواند در میزان خسارت ایجاد شده روی گیاه موثر باشد ولی این اثر به زمان مورد بررسی یا مرحله رشد گیاه و نوع آفت مورد بررسی بستگی دارد. در مجموع برای درك بهتر و دقیق تر از میزان خسارت آفات در شرایط تنش روی گیاه سیب زمینی نیاز به بررسی های كامل تر با اعمال تنش های آبیاری شدیدتر می باشد.

ادامه مطلب

‌چکیده:

      سوسك كلرادوی سیب زمینی (Leptinotarsa decemlineata.(Say))، یکی از مهمترین آفات سیب زمینی در جهان بوده که از نظر ارزش کمی و کیفی، خسارت قابل توجهی به این محصول وارد می کند. روش های مختلفی برای مبارزه با این آفت وجود دارد.  یکی از روش ها، کنترل شیمیائی می باشد. که متاسفانه استفاده بی جا از سموم شیمیائی، باعث آلودگی های زیست محیطی و ظهور نژادهای مقاوم می گردد. ولی آفت كش های طبیعی با تجزیه پذیری و ایمنی بالائی خود، می توانند جایگزین مناسبی برای سموم شیمیائی در امر کنترل باشند. در این تحقیق اثر غلظت های مختلف عصاره برگ گوجه فرنگی (100%، 75%، 50% و شاهد) روی مراحل مختلف زندگی سوسک کلرادوی سیب زمینی (تخم، لارو سن1، لارو سن2، لارو سن3 و حشره كامل) در آزمایشی بصورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا" تصادفی (CRD) در سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. برای عصاره گیری از روش تقطیر استفاده شد. نتایج حاصل نشان دهنده معنی دار بودن اثرمتقابل غلظت های مختلف عصاره با مراحل مختلف زندگی آفت بود. در مرحله تخم بالاترین درصد مرگ ومیر دیده شد، طوریکه این مرحله تخم، به عنوان حساسترین مرحله شناخته شد. در سنین مختلف لاروی، درجات متفاوتی از تلفات مشاهده شد. با افزایش سن آفت و کاهش غلظت عصاره مصرفی، درصد مرگ ومیر آفت پایین آمد. حشره کامل آفت به عصاره مقاومت نشان داده و تلفاتی مشاهده نشد ولی میزان تخم ریزی آن در مقایسه با شاهد کاهش یافت. در مرحله سن لاروی 1 بالاترین درصد مرگ ومیر در غلظت 100 % مشاهده شد. در سن لاروی 3 و حشره كامل، هیچگونه مرگ و میری دیده نشد. عصاره برگ گوجه فرنگی و مواد آللوکمیکال موجود درآن ، در سنتز آفت کش های  طبیعی می تواند حائز اهمیت بوده، به عنوان وسیله ای برای کنترل این آفت در برنامه مدیریت تلفیقی آفات (IPM) استفاده گردد.

ادامه مطلب

Understanding the involvement of rhizobacteriamediated

دانلود متن کامل مقاله

induction of systemic resistance in

biocontrol of plant diseases

Abstract:
 Specific strains of nonpathogenic rhizobacteria can induce systemic resistance that is effective against a

range of plant pathogens. To exploit induced systemic resistance, detailed knowledge of the triggering bacterial traits

involved and on signal transduction pathways in the plant is necessary. Possibilities to improve effectiveness of induced

resistance by rhizobacterial strains are discussed.

Introduction

The estimated number of prokaryotic cells in our planet’s

soil is 2.6 × 10

29, providing an enormous capacity for genetic

diversity (Whitman et al. 1998) and a great potential

for exploitation. One of the uses of prokaryotes from soil is

for biological control of soilborne plant diseases

(Handelsman and Stabb 1996). Particularly, strains of plantroot-

inhabiting fluorescent

Pseudomonas spp. have been

studied in detail for their disease suppressive properties. In

a recent review, Weller et al. (2002) described the importance

of these bacteria in soil suppressiveness against

Gaeumannomyces graminis
itici

 

 

root surface of the plant (Lugtenberg et al. 2001), and effective

expression of disease-suppressive traits (Handelsman

and Stabb 1996), are generally considered prerequisites for

successful suppression of soilborne diseases by rhizobacteria.

The mechanisms involved in disease suppression


J. Walker. Active and long-term colonization of the (Sacc.) Arx. & D. Olivier var.

 induced systemic resistance, lipopolysaccharides, Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida, salicylic

Key words:

 

عامل زنگ لوبیا Uromyces appendiculatus است وعامل زنگ باقلاU. viciae -fabae  میباشد. بیماری به صورت جوشهای قهوه ای مایل به قرمز با حاشیه کمرنگ ظاهر می شود. جوشها غالباًً روی برگ و گاهاً روی ساقه و غلاف دیده می شود.

 تلیو سپورها و یورید یو سپورهای این زنگ یک سلولی هستند. یورید یو سپور در سیکل بیماری خیلی مهم است، چون در بیشتر مناطق بازیدیوسپور،   پکنیوسپور وایسیدیوسپور تولید نمیشود. این زنگ یک میزبان و ماکروسیکلیک است. قارچ عامل این بیماری ممکن است در برخی علفهای هرز نیز میزبانها داشته باشد که عامل بقای قارچ هستند.اگر میزبان علف هرز در منطقه نباشد، بقا بصورت تلیوسپوردر خاک صورت میگیرد. تلیوسپور برای جوانه زنی احتیاج به دوره سرما و شکسته شدن دوره رکود دارد یعنی بلافاصله بعد از تشکیل قادر به جوانه زنی نیست. این در شرایط  آب وهوایی معتدل و مرطوب حداکثر خسارت را میزند. زنگ لوبیا با بذر انتقال می یابد و دارای250نژاد فیزیولوژیکی میباشد که براساس آنها ارقام مقاوم به بیماری را مشخص میکنند.                                                                                                     

کنترل:

1-ارقام مقاوم راه بسیار مطمئن و خوبی است.

 2- با توجه به اینکه زنگ یک میزبانه است تناوب مهم است. که معمولا تناوب 3 ساله اعمال میشود.

 3- کاشت حبوبات دور از زمین آلوده سال قبل.

 4- شخم عمیق تا بقایا ازبین برود.

 5- سمپاشی با قارچ کشهای سیستمیک و غیرسیستمیک(تیلت،....)

  • آخرین پستها

  • ابر برچسبها

آمار وبلاگ

  • کل بازدید : 12
  • بازدید امروز :9
  • بازدید دیروز : 7
  • بازدید ماه قبل : 6
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :